SugarHosts

SugarHosts/糖果主机

SugarHosts,成立于2009年,国内也称作“棉花糖主机”、“糖果主机”,隶属于英国 TechEVE Ltd。Sugarhosts 同时提供普通 Linux 主机、半独立主机(服务器合租)、独立服务器、域名、SSL等多种产品。数据中心...